Leverings- en betalingsvoorwaarden
maandag 8 augustus 2022
Registreren | Inloggen    
Leverings- en betalingscondities

 

Algemene leveringsvoorwaarden

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden, betaal en levercondities

Art. 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) zaken” wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op (overeenkomsten tot) het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

 

 

Art. 2: Het aanbod

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Op alle aanbiedingen van goederen en/of diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Art. 3: Informatie, adviezen en gebruik

Door ons verstrekte/aangeboden informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Koper is gehouden voor het gebruik van de geleverde zaken de bij de zaken gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

 

 

Art. 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat wij een ons langs elektronische weg (per email) of telefonisch gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen). De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische weg (per email), dan wel telefonisch bevestigd.

De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na de opdrachtbevestiging aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

Op elke overeenkomst tot koop en verkoop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Wanneer de koper ons een opdracht geeft, worden tenminste de volgende gegevens van de koper gevraagd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer.

Koper wordt geacht deze gegevens waarheidsgetrouw in te vullen.

Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet door ons kan worden uitgevoerd of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 

Art. 5: Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd tenzij de wijziging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

 

 

Art. 6: Bestelling en aflevering

Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.

Het geen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In dat geval en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al het geen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Het bedrijf zal alle geaccepteerde bestellingen uitvoeren binnen de opgegeven levertijden, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (e.e.a. is dus mede afhankelijk van de gekozen betaalwijze).

Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen indien een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch bericht. Eventuele naleveringen worden kosteloos verzonden.

Indien de koper langer dan 30 werkdagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust vanaf het moment van het verlaten van ons magazijn bij de koper, tenzij anders is overeengekomen.

Produkten worden geacht te zijn geleverd zodra zij het magazijn van Cycle World Leader hebben verlaten en/of volgens de zendinggegevens van T.N.T post Track & Trace.

 

 

 

 

 

 

Art. 7: Betaling

De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.

De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, of indien wordt gekozen voor rembours, direct bij het in ontvangst nemen van de bestelling.

Indien de consument overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft, zal het bedrijf de consument na deze termijn een betalingsherinnering sturen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

In geval van wanbetaling of indien de consument in gebreke blijft (na de bovengenoemde actie die is ondernomen), heeft het bedrijf het recht om aan de consument de gemaakte rente- en administratiekosten in rekening te brengen.

Indien een rembourszending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken aan het bedrijf geretourneerd. Het bedrijf heeft dan het recht om de consument rente- administratie- en verpakkingskosten als mede de volledige kosten van verzending en retourzending in rekening te brengen.

Zodra de consument de bovenvermelde kosten heeft voldaan alsmede het aankoopbedrag van het bestelde, zal het bedrijf de bestelling alsnog verzenden.

Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.

Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.

De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Blijft de koper om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerdert met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechterlijke en niet gerechterlijke kosten komen hierbij voor rekening van de koper.

 

 

 

 

 

Art. 8: Verzendkosten

Alle bestellingen binnen Nederland worden volgens het frankeer systeem T.N.T verzonden. Bij rembourszendingen wordt altijd een toeslag van € 5,50 berekend.

Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

 

Art.9: Annuleren/Retouren

De koper heeft het recht om binnen 7 dagen na bestelling de koop te annuleren. Kosten voor administratie, en indien een bestelling reeds is verzonden, de kosten van verpakking, verzending en retourzending, komen altijd voor rekening klant. Annuleringen dienen uitsluitend per aangetekend schrijven of via e-mail te geschieden.

Wordt een remboursbestelling niet binnen de gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, niet afgehaald van het post- of ander afhaalkantoor, dan blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de bestelling. In overleg met, en uitsluitend ter beoordeling van het bedrijf kan worden besloten de bestelling buiten de gestelde termijn alsnog te annuleren, dan worden aan de klant wel alle gemaakte kosten voor verpakking en (retour-) verzending in rekening gebracht plus 25 % van de winkelwaarde van de betreffende artikelen. Blijft de koper in gebreke dan worden aan de koper de kosten voor opslag, reservering, rente en administratie in rekening gebracht.

Wordt een reeds betaalde bestelling niet binnen de gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, niet afgehaald van het post- of ander afhaalkantoor, dan blijft de koper verplicht tot afname van de bestelling. Is de bestelling onverhoopt aan ons geretourneerd dan wordt de bestelling eerst opnieuw verzonden na betaling van de kosten voor retour- en herzending

 

 

 

Art. 9A: Ruilen

Binnen een termijn van 7 dagen heeft u het recht artikelen om te ruilen mits in ongeopende verpakking en onbeschadigd. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn/haar zending op het postkantoor (indien de postbode niemand op het afleveradres aantreft). Alle artikelen kunnen omgeruild worden tegen elk ander artikel bij www.cycleworldleader.nl (mits niet gebruikt). De verzendkosten van het nieuwe pakje komen voor rekening van de klant. De artikelen dienen in de originele verpakking en ongedragen cq. ongebruikt (bij materialen) te worden geretourneerd. De verzendkosten voor het retourneren van het te ruilen artikel komen voor rekening van de klant. Wanneer u een artikel wenst te ruilen dient u de verkoper hier van te voren schriftelijk dan wel per e-mail (info@cycleworldleader.nl) op de hoogte te stellen. Artikelen kunnen voldoende gefrankeerd opgestuurd worden naar: Cycle World Leader, Fazantenlaan 5, 3233 BA  Oostvoorne.

 

 

Mocht u onverhoopt een defect product ontvangen of vertoont het geleverde enig ander mankement, dan dient u dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch te melden en dienen wij het defecte artikel(en) binnen 8 dagen tezamen met een schriftelijk bevestiging retour te ontvangen. Bij gegronde defecten heeft de koper recht op ruiling. Afgegeven creditnota worden uitsluitend met goederen verrekend. Gebreken en/of schade ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Ieder vorderingsrecht van de koper jegens het bedrijf, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

- de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

- de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

- de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;

- de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.

 

 

 

Art. 10: Aansprakelijkheid

Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website, en de aangeboden produkten bij de gebruiker ligt.

Behalve indien expliciet anders vermeld is aanvaardt Cycle World Leader geen aansprakelijkheid voor de effectiviteit van de aangeboden produkten, fabricagefouten, inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van gebruik en/of behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven.

Alle garanties betreffende de door ons geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.

Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar koper woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland.

Behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, is koper niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten voor zending en terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

 

 

Art.11: Zekerheid

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

 

 

Art.12: Overmacht

Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, niet-nakoming door onze leveranciers van hun verplichtingen jegens ons, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

 

Art.13: Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.

Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten (verzending, verpakking etc.), gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

 

 

Art.14: Toepasselijk recht

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Art.15: Geschillenbeslechting

Koper kan klachten aan ons melden via e-mail info@cycleworldleader.nl en/of telefonisch op nummer       +31(0) 6 - 14640661. Wij zullen trachten de klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en te verhelpen.

 

 

 

 

Art.15: Privacy

Uw persoonlijke gegevens, zoals ingevuld op het bestelformulier, worden door Cycle World Leader zorgvuldig en discreet bewaart.

Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.

Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.

De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: Cycle World Leader hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Cycle World Leader diensten of de rechten van Cycle World Leader te beschermen.

De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek op u te richten.

 

 

 

 

 

 Afdrukken    
Copyright 2007 by Cycle World Leader  | Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst
Website Powered by www.HetBedrijf.com